Privacy statement

Stekelenburg Schade Onderzoek Bureau B.V gevestigd te Breda respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Het verwerken van uw gegevens is in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Hieronder leest u hoe wij omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens


Voor de behandeling van zaakgebonden dossiers verwerken wij, door onze opdrachtgevers of op ons verzoek door uzelf aan ons verstrekte, persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), polisgegevens. In de contacten met onze medewerker(s) kunnen uw gegevens worden getoetst op juistheid en/of volledigheid. Deze gegevens worden opgenomen in onze operationele database en er wordt een dossier gevormd. Alle personen die namens Stekelenburg van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Al deze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding. Informatie uit onze dossiers wordt zonder toestemming van belanghebbende(n) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht worden. Alle zaakgebonden dossiers, en daarmee ook de daarin vastgelegde persoonsgegevens, worden na de wettelijke bewaartermijn vernietigd. De in de database opgenomen informatie blijft beschikbaar voor raadpleging.

Bijzondere persoonsgegevens


Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden. Ook het Burgerservicenummer (BSN) is een bijzonder persoonsgegeven omdat het een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is. Wij maken geen gebruik van bijzondere persoonsgegevens voor de behandeling van zaakgebonden dossiers.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens


De verwerking van persoonsgegevens hebben wij gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (v/h CBP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. 

Dienstverlening door derden


Soms schakelen wij externe deskundigen/geassumeerden in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de behandeling van onze zaakgebonden dossiers. Stekelenburg blijft in deze gevallen verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Het gebruik van deze website


Op onze website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij maken geen gebruik van zogenaamde cookies. 

Internetsites van derden


Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit privacy statement is daarop niet van toepassing. Stekelenburg draagt geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen


De teksten van onze website, en dus ook de tekst van dit privacy statement, kunnen door ons worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, bijv. met betrekking tot onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Dit privacy statement is opgemaakt en gepubliceerd in mei 2018.

 

Snel contact

Tel +31 76 523 70 99
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vergunning en lidmaatschap

Vergunning Min. VenJ POB 356
Bestuurslid WAD (Wereldwijd)
Lid AEI (EU), BDD (Duitsland), 
ABI (Groot-Brittanië)

Disclaimer 

Niets van deze website mag worden overgenomen zonder toestemming van Stekelenburg S.O.B. B.V. | Webteksten door Otekst.nl